C oñf÷îcvgf uëipcî Eo *v+ jcu vjg èñôo Eo *v+ ? µ² uëp µ²²pv – 3² *åñu 4²²pv Ę åñu 6²²pv+0 Öjg åcôôëgô èôgs÷gpå{ èå . vjg oñf÷îcvëpi èôgs÷gpå{ *oguucig èôgs÷gpå{+ èw cpf vjg oñf÷îcvëñp ëpfëú m côg ôgurgåvëxgî{ iëxgp d{ <

Question:

A modulated signal $C_{m}(t)$ has the form $C_{m}(t)=30 \sin 300 \pi t$ $+10(\cos 200 \pi \mathrm{t}-\cos 400 \pi \mathrm{t})$. The carrier frequency $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}$, the modulating frequency (message frequency) $f_{\omega}$ and the modulation indix $\mu$ are respectively given by:

  1. $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}=200 \mathrm{~Hz} ; \mathrm{f}_{\mathrm{w}}=50 \mathrm{~Hz} ; \mu=\frac{1}{2}$

  2. $f_{c}=150 H z ; f_{w}=50 H z ; \mu=\frac{2}{3}$

  3. $f_{c}=150 H z ; f_{w}=30 H z ; \mu=\frac{1}{3}$

  4. $\mathrm{f}_{\mathrm{c}}=200 \mathrm{~Hz} ; \mathrm{f}_{\mathrm{w}}=30 \mathrm{~Hz} ; \mu=\frac{1}{2}$


Correct Option: 2

JEE Main Previous Year 1 Question of JEE Main from Physics Communication Systems chapter.
JEE Main Previous Year Online April 10, 2016

Solution:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!