C uëipcî ëu vñ dg vôcpuoëvvgf vjôñ÷ij c ycxg ñè ycxg¯ îgpivj l. ÷uëpi c îëpgcô cpvgppc0 Öjg îgpivj 3 ñè vjg cp¯ vgppc cpf gèègåvëxg rñygô ôcfëcvgf Rgèè yëîî dg iëxgp ôg¯ urgåvëxgî{ cu < *Í ëu c åñpuvcpv ñè rôñrñôvëñpcîëv{+

Question:

A signal is to be transmitted through a wave of wavelength $\lambda$, using a linear antenna. The length 1 of the antenna and effective power radiated $\mathrm{P}_{\text {eff }}$ will be given respectively as :

( $\mathrm{K}$ is a constant of proportionality)

  1. $\lambda, \mathrm{P}_{\mathrm{eff}}=\mathrm{K}\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{2}$

  2. $\frac{\lambda}{8}, \mathrm{P}_{\mathrm{eff}}=\mathrm{K}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$

  3. $\frac{\lambda}{16}, \mathrm{P}_{\mathrm{eff}}=\mathrm{K}\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{3}$

  4. $\frac{\lambda}{5}, \mathrm{P}_{\mathrm{eff}}=\mathrm{K}\left(\frac{1}{\lambda}\right)^{\frac{1}{2}}$


Correct Option: 1

JEE Main Previous Year 1 Question of JEE Main from Physics Communication Systems chapter.
JEE Main Previous Year Online April 9, 2017

Solution:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!