C ÖX vôcpuoëuuëñp vñygô jcu c jgëijv ñè 36² o cpf vjg jgëijv ñè vjg ôgågëxëpi cpvgppc ëu 6² o0 Ùjcv ëu vjg ocúëo÷o fëuvcpåg ÷rvñ yjëåj uëipcîu åcp dg dôñcfåcuvgf èôño vjëu vñygô ëp NQU *Nëpg ñè Uëijv+ oñfgÁ *Iëxgp < ôcfë÷u ñè gcôvj ? ¸06 Ù 3²¸ o+

Question:

A TV transmission tower has a height of $140 \mathrm{~m}$ and the height of the receiving antenna is $40 \mathrm{~m}$. What is the maximum distance upto which signals can be broadcasted from this tower in LOS (Line of Sight) mode? (Given : radius of earth $=6.4 \times 10^{6} \mathrm{~m}$ ).

  1. $65 \mathrm{~km}$

  2. $48 \mathrm{~km}$

  3. $80 \mathrm{~km}$

  4. $40 \mathrm{~km}$


Correct Option: 1

JEE Main Previous Year 1 Question of JEE Main from Physics Communication Systems chapter.
JEE Main Previous Year 10 Jan. 2019 I

Solution:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!